Provozní řád ubytovny

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Zimního stadionu v Černošicích

 

 

1.     Ubytovací zařízení je určeno pro ubytování jednotlivců i skupin (výprav apod.). Je přístupno do 22.00 hod. a je nutno jej opustit nejdéle do 10.00 hod. ráno (úklid pokojů), pokud nebylo dohodnuto jinak.

Dlouhodobé ubytování jednotlivců a skupin povoluje pouze vedoucí ubytovacího zařízení nebo jeho zástupce (služba na recepci ubytovacího zařízení).

 

2.     Cena je počítána podle platného ceníku na os/noc/lůžko.

 

3.     V ubytovacím zařízení ubytovává vedoucí ubytovacího zařízení nebo jeho zástupce (služba na recepci ubytovacího zařízení), který předá každému ubytovanému vybavení pokoje a lůžka.

Před odchodem z ubytovacího zařízení je každý ubytovaný povinen pokoj (lůžko) předat pokojské nebo vrátnému.

 

4.     Ubytovaní jsou povinni mezi sebou a vůči pracovníkům ubytovacího zařízení dodržovat pravidla slušného občanského chování, zachovávat dobrovolnou kázeň tak, aby všem ubytovaným byl zaručen potřebný klid na odpočinek.

Každý ubytovaný musí dbát na čistotu a respektovat zdravotní, bezpečnostní a požární předpisy.

Hořlavé a lehce zápalné látky nesmějí být v ubytovacím zařízení ukládány.

V celém areálu ubytovny platí zákaz kouření mimo míst k tomu určených a řádně označených.

Platí zákaz vodění a vnášení zvířat do areálu ubytovny.

Je zakázáno jakékoliv rušení nočního klidu v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. následujícího dne.

Při nerespektování „Provozního řádu“ a „Ubytovacího řádu“ má právo vedoucí ubytovacího zařízení nebo jeho zástupce vykázat jednotlivce, či celou skupinu z ubytovacího zařízení bez náhrady.

 

5.     Na pokojích není dovoleno používat elektrické spotřebiče vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně, např. holicích strojků, vysoušečů vlasů.

 

6.     Za šperky, cenné předměty, za větší částky peněz správa ubytovacího zařízení neručí.

 

7.     Ubytovaný odpovídá za poškození ubytovacího zařízení, nebo jeho součásti, jakož i za ztrátu a poškození jeho zaviněním nebo náhodou, k níž dal ze své viny podnět. Jakékoliv poškození nebo ztrátu je ubytovaný povinen nahlásit vedoucímu ubytovacího zařízení a dohodnout se s ním na náhradě škody. Při nezjištění viníka hradí škodu všichni uživatelé pokoje.

Ubytovací zařízení odpovídá za ztrátu a poškození věcí, které převzalo do úschovy.

8.    Přechovávání cizích osob, tj. osob nepřihlášených v ubytovně není dovoleno.

Návštěvy ubytovaných se mohou konat pouze ve vestibulu u recepce. Docházku návštěvy na pokoj ubytovaného může ve výjimečném případě povolit vedoucí ubytovacího zařízení nebo jeho zástupce (služba na recepci ubytovacího zařízení).

V době nočního klidu nejsou přípustné žádné návštěvy.

9.    V místnostech a chodbách ubytovacího zařízení není dovoleno uschovávat jízdní kola, lyže apod. K tomuto účelu musí být vyhrazen prostor v areálu zimního stadionu.

10.  Cena za lůžko a noc je dle platného ceníku, který je umístěn na webových stránkách www.sk-cernosice.cz. 

11.  V ubytovacím zařízení je vedena ubytovací kniha a za její vedení a vedení ostatních písemností dle platné právní úpravy odpovídá vedoucí ubytovacího zařízení a jeho zástupce (služba na recepci ubytovacího zařízení).

 

 

V Černošicích 1.1.2020